Värt att veta

I varje trapphusentrée finns anslagstavla med information om fastighetsägare, förvaltare, jourservice m.m. Gör till rutin att regelbundet se om det finns någon ny information som berör Er som bor i fastigheten.

Alla lägenheter är utrustade med brandvarnare. Du har dock själv som hyresgäst ansvar för att kontrollera att den fungerar och att rengöra den om det behövs. När batteriet är slut byter Du också batteri i varnaren.

Det är den boendes ansvar att byta filter. Hur ofta detta behövs beror på hushållets matvanor. Normalt behöver filtret bytas efter 2 - 3 år.

Fastighetsägarens försäkring täcker inte din egendom vid t.ex. inbrott, brand, översvämning eller annan skada. Därför är det mycket viktigt att du tecknar en egen hemförsäkring för att skydda dig. Denna ska också täcka saker som inträffar där du blir skadeståndsskyldig mot andra.

Hyresvärden har rätt att gå in i din lägenhet:

  • för att utöva nödvändig tillsyn, till exempel planering av underhåll.
  • för reparationsarbete - men då måste hyresvärden lämna meddelande i förtid.
  • för visning av lägenheten, om den är för uthyrning.

Däremot har hyresvärden ingen rätt att gå in i lägenheten utan din vetskap - om det inte är fråga om akut vattenskada, brand eller liknande.

Hyran betalas i förskott och ska vara hyresvärden tillhanda senast den siste i månaden.

Tag kontakt med Felanmälan, så får du numret till det företag som är anslutet till fastigheten för bekäpning av ohyra. Du ska själv ringa dem, då de vill bestämma en tid med dig

Om du bor i ett Com-Hem eller Canal Digital hus ringer du direkt till deras felanmälan, se numret på informationstavlan i ditt trapphus. Har du annan anslutning kontakta Felanmälan.

Du är skyldig att vårda och sköta lägenheten väl under hyrestiden. (24§ hyreslagen)

Om det uppkommer en skada eller brist i lägenheten är hyresgästen skyldig att meddela hyresvärden detta, oavsett hur den uppstått. Hyresvärden ska meddelas "utan oskäligt dröjesmål". Vid "akuta" skador t.ex vattenläckor ska underrättelse ske omgående.

Liksom hyresvärdens underhållsskyldighet inte är begränsad till enbart huvudutrymme som uthyrts, omfattar hyresgästens vårdnadsplikt även utrymme såsom källare, tvättstuga, trapphus m.m.

Hyresgästen kan sägas ha rätt till normalt slitage i lägenheten.

Genom vanlig förslitning uppkommer naturligtvis efter många år vissa brister i lägenheten som betraktas som "skador". För dessa skador är hyresgästen inte ansvarig. Men har skadorna uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse ansvarar hyresgästen för dessa. Exempel på skador som hyresgästen är ersättningsskyldig för är spräckta handfat, toalettstolar, fönsterrutor etc.

Störande verksamhet får inte förekomma. Hyresgästen är skyldig att tillse att inneboende och besökare följer gällande regler. Volymen ska dämpas successivt från kl. 20 till att vara helt tyst efter kl. 22.

Ytterliggare information under "Allmänna regler" - "Störningar".