Störningar

Hyreslagern definierar störningar i boendet, som sådana kan vara skadliga för de boendes hälsa eller annars försämra deras bostadsmiljö. När man ska bestämma vad som utgör sådana störningar är hälsoskyddsbestämmelser vägledande.

Hyreslagen är inte tillämplig på alla former av störningar som kan ha en skadlig inverkan på en människas hälsa. Vissa störningar måste man tåla när man bor i flerfamiljshus. Att barn leker i lägenheten under dagtid, är exempel på sådant man får stå ut med, även om man själv jobbar nattetid.

Någon särskild hänsyn ska inte tas till människor som är känsligare än normalt. Det är den allmänna uppfattningen om vilka störningar, den som bor i ett flerfamiljshus ska behöva tåla,  som ska vara vägledande vid bedömning. Det gäller även vid bedömning av störningar som försämrar bostadsmiljön. Störningar får inte medföra att en boende inte kan fungera på vanligt sätt.

Man måste till exempel ha möjlighet att sova på natten. Skulle du t.ex.bli störd av grannens höga musik eller oljud? Prata då först med grannen och skulle inte detta hjälpa, så kontakta oss.

Reglerna om störning är till för att skydda personer som bor i omgivningen. Reglerna skyddar alltså alla hyresgäster, även inneboende. Däremot gäller inte reglerna för de som hyr lokal.

En hyresgäst är skyldig till att hålla rent och snyggt i lägenheten och i övriga utrymme i fastigheten som han/hon disponerar.

Hyresgästen måste också se till att andra som han/hon ansvarar för följer samma regler. Lagtexten ger inga detaljerade sundhets- och ordningsföreskrifter. Det brukar finnas regler på hyreskontraktet, eller uppsatta på anslagstavla i fastigheten. Ibland kan hus eller trapphus vara reserverade för hyresgäster med allergiska problem. Om ett avtal avser en sådan lägenhet, som innehåller förbud mot djur, måste det naturligvis följas.

Hyresgästen är naturligvis ansvarig för störningar han/hon själv orsakar. Dessutom är han/hon ansvarig för skador som orsakas av personer som hör till hans hushåll eller är hans gäster. Ansvaret omfattar också personer han inrymt i lägenheten eller personer som utför ett arbete på hans uppdrag.

Hyresvärden är skyldig att agera om han känner till att det förekommer störningar i boendet, som kan vara skadligt för de boendes hälsa eller annars försämra deras bostadsmiljö. Denna skyldighet åligger hyresvärden oavsett om det är en bostadslägenhet eller lokal. Han ska ge hyresgästen en tillsägelse och se till att störningarna omedelbart upphör. Om hyresgästen följer tillsägelsen löper han/hon ingen risk att förlora sin bostad.

Hyresvärden ska rikta tillsägelsen till den hyresgäst som har ansvaret för störningarna, även om de orsakas av annan person (andra personer i hushållet, gäster m.fl.) Hyresvärden är skyldig att ge den ansvariga hyresgästen tillsägelse, också när den som stör hyr lägenheten i andra hand av hyresgästen.

I 63§ hyrslagen finns föreskrifter om hur en tillsägelse till hyresgäst ska skickas. Enligt den bestämmelsen anses meddelandet ha lämnats när det sänts i rekommenderat brev till mottagarens vanliga adress. Om hyresvärden fått uppgift av hyresgästen om adress dit meddelandet ska skickas, anses detta vara hans vanliga adress. Detta är särskilt viktigt om lägenheten är uthyrd i andra hand, eftersom det är förstahandshyresgästen som ska nås av meddelandet.

När en bostadshyresgäst är ansvarig för störningarna ska hyresvärden underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten finns. Anledningen till att socialnämnden kopplas in är att nämnden kan erbjuda hjälp för att få störningarna att upphöra. Även om det inte är möjligt att vidta åtgärder är det av värde att socialnämnden får vetskap om att en hyresgäst riskerar att förlora sin bostad.

Hyresvärden ska kunna säga upp hyresavtalet att upphöra omedelbart i vissa fall. Det gäller när störningarna är av en särskild art eller omfattning, och där en uppmaning om bättring kan bedömas usiktslös eller till och med orimlig. Det innebär att hyresvärden varken behöver ge hyresgästen tillsägelse eller underrätta socualnämnden före uppsägning. Däremot ska en kopia av uppsägningen skickas till socialnämnden när det gäller enbostadslägenhet. Regeln om uppsägning med omedelbar verkan gäller även för hyresgäst i lokal som utsätter de boende för mycket allvarliga störningar.

Hyreslagen 25§ (jordabalkens 12:e kapitel)

"När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen får tålas (störningarna i boendet). Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iakta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Hyresgästen skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iaktas av dem för vilka han svarar enligt 24§ första stycket.

Om det förekommer störningar i boendet, skall hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör, samt om denne är en bostadshyresgäst, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna.

Andra stycket gäller inte om hyresvärden säger upp hyresavtalet med anledning att störningarna är särskilt störiga med hänsyn till deras art eller omfattning (särskilt allvarliga störningar i boendet).