Hund och katt

  • Som ägare av hund eller katt har du ansvar att hålla uppsikt över dessa, så stt de inte förorenar och att inte övriga hyresgäster drabbas av skada eller att omgivningen störs.
  • Hund och katt skall hållas kopplade vid rastning inom fastigheten.
  • Speciellt ägare till så kallat utekatter skall uppmärksamma att det inte är tillåtit att ha dem springande lösa inom fastigheten.
  • Dörrar till trapphus ska hållas stängda så katter eller andra djur inte kommer in.
  • Hund och katt får endast vistas i trapphuset under ägarens tillsyn.

Enligt 36§ i förordningen om Miljöfarlig verksamhet och Hälsoskydd är varje hund och kattägare skyldig att hålla hund/katt på ett sådant sätt att den inte förorsakar olägenhet för människors hälsa eller miljö.

Enligt lagen om Tillsyn av hundar och katter är du som ägare dessutom skyldig att hålla hund/katt under sådan tillsyn som behövs för att förebygga att den orsakar skada eller avsevärda olägenheter.

I 25§ Hyreslagen står dessutom: "När hyresgäst använder lägenhet skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iakta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten".